Ҳисоботи намунавӣ оид ба муқовимати ташкилотҳо бо хавфи коррупсия

Замимаи № 2

Ба методологияи тартиб ва

методикаи гузаронидани

таҳлили фаъолият

(хавфҳои коррупсионӣ)

 

Саволнома – Намуна барои њайати корї

Барои њар як савол танњо як љавобро ишора намоед

 

р/т Савол Љавоб

 

1 2 3
1 Оё шумо намудњои фаъолияти осебпазирро иљро менамоед?  
     
  Агар не, пас ба саволи 5-ум гузаред Ња
а) Њар њолате, ки агар шумо намудњои осебпазири фаъолиятро иљро менамоед дар поён (њадди нињої) се мисол оред Не
  Мисоли 1  
  Мисоли 2  
  Мисоли 3  
б) Оё барои иљрои намудњои фаъолияте, ки дар боло зикр намудед, муқаррарот мављуд аст?  
  Мисоли 1 Ња
    Не
    Намедонам
  Мисоли 2 Ња
    Не
    Намедонам
  Мисоли 3 Ња
    Не
    Намедонам
в) Агар ња, нишон дињед, ки шумо аз муњтавои ин низомномањо бохабар њастед  
  Мисоли 1 Ња
    Не
  Мисоли 2 Ња
    Не
  Мисоли 3 Ња
    Не
г) Агар ња, ба њар як мисол нишон дињед, агар нусхаи ин муқаррарот дар дасти шумо бошанд  
  Мисоли 1 Ња
    Не
  Мисоли 2 Ња
    Не
  Мисоли 3 Ња
    Не
2 Оё шумо аз роњбарият вобаста ба иљрои ин намуди фаъолият, ѓайр аз машваратњои маъмулии бо фаъолият алоќаманд дастурамалњои махсус мегиред?  
    Ња
    Не
3 Оё шумо ин намудњои фаъолиятро бо њамкорон якљоя иљро менамоед?  
    Ња
    Не
4 Агар шумо набошед шуморо њамкоре, ки мисли шумо ихтисос дорад иваз карда метавонад?  
    Ња
    Не
5 Оё шумо уњдадорињои вазифавї доред?  
    Ња
    Не
6 Оё шумо фикр мекунед, ки дар њаќиќат ваколатњои шумо нисбат ба ваколатњои пешбининамуда расмиатон зиёданд? Оё дар ин маънии “минтаќаи ноаён” љой дорад?  
    Ња
    Не
7 Агар ња , оё шумо бо роњбарони болои пеш аз ќарор ќабул кардан нисбати ин “минтаќаи ноаён” машварат намудаед ?  
    Ња
    Баъзан
    Не
8 Оё шумо ба роњбарияти болої ќарори нисбати ин “минтаќаи ноаён” баровардаатонро фањмонда будед?  
    Ња
    Баъзан
    Не
9 Асосан тартиби машварат бо роњбарияти болої зуд ва осон аст?  
    Ња
    Не
10 Оё шакли умумии машварат нисбати корњо бо роњбарияти болої ва њамкорони наздик вуљуд дорад ?  
    Ња
  Агар не, ба саволи 13 гузаред Не
11 Агар машварати корї гузаронида шавад суръати миёнаи онњоро нишон дињед  
  На камтар аз як маротиба дар як моњ Ња
  Як маротиба дар як моњ Ња
  Зиёда аз як маротиба дар як моњ Ња
12 Агар машварати корї гузаронида шавад дар чи ќадар муњлат шумо мавзӯи “комилӣ дар вазияти корӣ”-ро муњокима менамоед?  
  Њељ ваќт Ња
  На камтар аз як маротиба дар як моњ Ња
  Як маротиба дар як моњ Ња
  Зиёда аз як маротиба дар як моњ Ња
13 Оё шуморо аќалан дар як сол як маротиба роњбарият бањогузори менамояд?  
    Ња
    Не
14 Агар роњбар шуморо бањогузорї намояд мавзӯи “комилӣ дар вазияти корї” муњокима мешавад?  
    Ња
    Не
15 Оё шумо дар фаъолияти худ бо шахсони бегона муносибат менамоед?  
    Ња
  (агар не, гузаред ба саволи 18) Не
16 Оё аз муносибати шумо бо шахсони бегона доштан дар фаъолиятатон роњбари шумо хабар дорад?  
    Ња
    Не
17 Оё роњбари шумо моњияти ин муносибатњоро медонад?  
    Ња
    Не
18 Ба њисоби миёна дар чанд ваќт шумо дар бораи фаъолияти худ ба роњбарият гузориш медињед?  
  На камтар аз якмаротиба дар як моњ Ха
  Як маротиба дар як моњ Ња
  Зиёда аз як маротиба дар як моњ Ња
19 Гузориш ба роњбари худ дар бораи фаъолият ба амањои зерин меорад:  
  Ба гузориши пура бо санљиши мундариља Ња
  Ташхис ва санљиши якчанд самтњои фаъолияти шумо Ња
  Тасдиќи маъмулии фаъолияти шумо Ња
20 Оё шумо ягон ваќт дар раванди фаъолият дар бораи мушкилоти шахсии ягон нафаре аз њамкорон шунида будед? (мушкилоти молиявї ё мушкилот дар муносибатњо)  
    Ња
    Не
21 Оё муҳокимаи мушкилот (мушкилоти молиявї ё мушкилот дар муносибатњо) дар идораи шумо имконият дорад?  
    Ња
    Не
22 Оё шумо ба вазъияте, ки қарорҳои касбї метавонад ба зиндагии минбаъдаи шахсии шумо таъсир расонад вохӯрдаед?  
    Ња
    Не
23 Агар ња, шумо метавонистед ба каси дигар ин мушкилотро пешнињод намоед ё ин ки барои ќарор ќабул намудан њамкори худ ё корманди боломаќомро љалб намоед?  
    Ња
    Не
24 Оё шумо дар бораи њаракатњои таъсиррасонии шахсони бегона барои ба ќарори касбии њамкорони худ шунидаед?  
    Ња
    Не
25 Агар ҳа, оё чунин њолатњо дар дохили ташкилоти шумо ба таври расмӣ муњокима шуда буданд ?  
    Ња
    Не
26 Агар ҳа, оё шумо ягон ваќт дар бораи њолатњои дар ташкилоти шумо ба амал омадани дуздї ва ба яѓмо бурдан ё дигар амалњое, ки вайронкунандаи комилият ба њисоб мераванд шунида будед?  
    Ња
    Не
27 Оё барои чунин њолатњо муқаррарот мављуд њаст?  
    Ња
  (Агар не ё намедонед ба саволи 30 гузаред) Не
    Намедонам
28 Агар ҳа, оё шумо ба мазмуни ин муқаррарот шинос њастед?  
    Ња
    Не
29 Оё ин муқарраротро дар амал истифода мебаред?  
    Ња
    Не
    Намедонам
30 Оё шумо бо маълумоти махфї кор мекунед?  
    Ња
    Не
31 Оё дар ташкилоти шумо муқаррарот дар бораи пешнињоди маълумоти махфї ба шахсони бегона мављуд аст?  
    Ња
    Не
    Намедонам
а) Агар ҳа, ин муқаррарот мансуб мешавад ба:  
  тартиб додан, таѓйир додан ва ё тарљумаи маълумотњои махфї? Ња
  пањн намудани маълумоти махфї? Ња
  нусхабардории маълумоти махфї? Ња
  маъмурикунонї ё њуљљатикунонии маълумотњои махфї? Ња
  нигоњдорї ё љамъоварии маълумотњои махфї (масалан сиёсати “бюрои тоза”)? Ња
32 Оё ин муқарраротро дар амал истифода мебаред?  
    Ња
    Не
    Намедонам
33 Оё шумо бо воситањои молиявї ё буљетї кор мекунед?  
    Ња
  Агар не ба саволи 36 гузаред Не
34 Оё муқаррароти марбут ба воситањои молиявї ё буљетї мављуд њаст?  
    Ња
    Не
    Намедонам
а) Агар ҳа, ин муќаррарот ба инҳо дахл дорад:  
  таќсимоти воситањои молї ё буљавї дохил мешавад? Ња
    Не
    Намедонам
  Менеджменти (идоракунии) воситањои молї ё буљавї?  
    Ња
    Не
    Намедонам
  Истифодаи воситањои молиявї ё буљетї?  
    Ња
    Не
    Намедонам
35 Ин муќаррарот дар амал истифода мегардад?  
    Ња
    Не
    Намедонам
36 Оё, шумо ба талаботи пардохти хароҷот алоќае (муносибате) доред?  
    Ња
  (Агар не, ба саволи 42 гузаред) Не
37 Оё, муќаррарот оид ба пур кардан ва тасдиќ намудани талаботи мазкур вуљуд дорад?  
    Ња
    Не
    Намедонам
38 Агар ҳа, оё, шумо ба мазмуни ин муќаррарот шиносої доред?  
    Ња
    Не
39 Оё, Шумо бо хариди молу хизматрасонҳо сару кор доред ?  
    Ња
  (Агар не, ба саволи 42 гузаред) Не
40 Оё, муќаррарот оиди ба даст овардани мол ва хизматрасонҳо аз ҷониби ташкилоти шумо вуљуд дорад?  
    Ња
    Не
    Намедонам
а) Агар ња, ин муќаррарот дахд дорад ба:  
  муайянсозии талабот ба сифат ва шартҳои тањвили молу хизматрасонї?  
    Ња
    Не
    Намедонам
  Оё, шумо нарх ва муќарраротро пурсон мешавед?  
    Ња
    Не
    Намедонам
  Шумо бо таҳвилгарон (вобаста ба имконот) савдо мекунед?  
    Ња
    Не
    Намедонам
41 Оё, ин муќаррарот дар амал татбиќ мешавад?  
    Ња
    Не
    Намедонам
42 Оё, муќаррарот оиди истифодаи шахсии мол ва хизматрасонї дар љойи кор вуљуд дорад?  
    Ња
  (Агар не, ба саволи 45 гузаред) Не
  (Агар намедонед, ба саволи 45 гузаред) Намедонам
43 Агар ҳа, оё шумо бо мазмуни ин муќаррарот шинос њастед?  
    Ња
    Не
44 Оё, ин муќаррарот дар амал татбиќ мешавад?  
    Ња
    Не
    Намедонам
45 Оё, муќаррарот оид ба ќабули тўњфањо ва нишонањои таваҷҷуҳ вуљуд дорад?  
    Ња
    Не
    Намедонам
46 Агар ҳа, оё шумо бо мазмуни ин муќаррарот шинос њастед?  
    Ња
    Не
47 Оё, ин муќаррарот дар амал татбиќ мешавад?  
    Ња
    Не
    Намедонам
48 Оё муќаррарот оид ба дар як вақт ишғоли вазифа ва ё даромадњои иловагї вуљуд дорад?  
    Ња
    Не
    Намедонам
49 Агар ҳа, оё шумо бо мазмуни ин муќаррарот шинос њастед?  
    Ња
    Не
50 Оё, ин муќаррарот дар амал татбиќ мешавад?  
    Ња
    Не
    Намедонам
51 Оё муќаррарот оид ба гирифтани мукофотњо (инъомњо) аз тарафи шахсони сеюм барои корњое ки мувофиќи ўњдадорињои касбї ба амал бароварда мешаванд (дар мисоли хондани лексияњо, тадрис дар курсњои омўзишї, пешнињоди маслињатњо ва ин амсол) вуљуд дорад?  
    Ња
    Не
    Намедонам
52 Агар ҳа, оё шумо бо мазмуни ин муќаррарот шинос њастед?  
    Ња
    Не
53 Оё, ин муќаррарот дар амал татбиќ мешавад?  
    Ња
    Не
    Намедонам
54 Оё дар ташкилоти шумо муќаррарот оид ба манъ кардани даромади шахсони бегона ба утоќи кориатон вуљуд дорад?  
    Ња
    Не
    Намедонам
55 Дар ташкилоте, ки ман кор мекунам:  
  муњимтар он аст, ки “кор аз рўйи ќоида” иљро шавад, нисбат ба он ки вазифаро сари вақт ба иљро расонї.  
    Розї њастам
    Намедонам
    Розї нестам
56 Дар ташкилоте, ки ман кор мекунам, дар бисёр маврид маро аз рўйи натиљаи корам бањо медињанд, на аз рўйи оне ки бо кадом восита ман ин натиљаро ба даст овардам.  
    Розї њастам
    Намедонам
    Розї нестам
57 Дар ташкилоте, ки ман кор мекунам, бисёр маврид ба осорҳои ногаҳонӣ ва беруназмуқарраротӣ барои ба даст овардани натиљањои дилхоњ роњ дода мешавад.  
    Розї њастам
    Намедонам
    Розї нестам
58 Дар ташкилоте, ки ман кор мекунам, ќисми зиёди њамкорон манфиати худро аз манфиати ташкилот болотар мемонанд.  
    Розї њастам
    Намедонам
    Розї нестам
59 Дар воҳиди сохторие, ки ман кор мекунам, ќисми зиёди њамкорон манфиати бахши худро аз манфиати умумии ташкилот болотар мемонанд.  
    Розї њастам
    Намедонам
    Розї нестам
60 Дар ташкилот ва ё воҳиди сохторие, ки ман кор мекунам, ба рафтори номуносиби њамкорон, новобаста аз дараљаи вазнинии мусоњилакорї диќќати љиддї дода намешавад.  
    Розї њастам
    Намедонам
    Розї нестам
61 Дар ташкилоте ва ё воҳиди сохторие, ки ман кор мекунам, дарк намудан хеле душвор аст, ки роњбарият дар кадом самт фаъолият мебаранд.  
    Розї њастам
    Намедонам
    Розї нестам
62 Дар ташкилоте ва ё воҳиди сохторие, ки ман кор мекунам, расм шудааст, ки њамкорон якдигарро аз ќабули чорабинињо пешакї огоњ созанд.  
    Розї њастам
    Намедонам
    Розї нестам
63 Дар ташкилоте, ки ман кор мекунам, бисёр маврид бо маълумоте дучор меоям, ки аз бахшњои гуногуни ташкилот ирсолшуда, њама як мавзўъро дар бар мегиранд.  
    Розї њастам
    Намедонам
    Розї нестам
64 Дар ташкилоте, ки ман кор мекунам, кормандон он ќадар љуръат доранд, ки роњбариятро танњо байни худ танќид мекунанд.  
    Розї њастам
    Намедонам
    Розї нестам
65 Дар ташкилоте, ки ман кор мекунам, ба хатогињо ва сањву камбудињои љойдошта бисёр бо тањаммул муносибат мекунанд.  
    Розї њастам
    Намедонам
    Розї нестам
66 Дар ташкилоте, ки ман кор мекунам, ба хатогињо ва камбудињое ки аз тарафи шахсони мансабдор роњ дода мешавад, нисбат ба камбудињои содирнамудаи кормандони ќаторї, бисёр беҳад оромона муносибат менамоянд ва ё дар бораи онҳо чизе гуфта намешавад.  
    Розї њастам
    Намедонам
    Розї нестам
67 Дар ташкилоте, ки ман кор мекунам, расм шудааст, ки агар касеро танќид кардан хоњї, фикри худро тасвият намуданӣ бошї ва ё чизеро шарњ доданӣ шавї бояд хеле боэњтиёт амал намої.  
    Розї њастам
    Намедонам
    Розї нестам
68 Дар ташкилоте ман кор мекунам, хеле кам ба мушоњида мерасад, ки танќид ба мусбатгардонӣ ва таѓйири раванди кор таъсир гузорад  
    Розї њастам
    Намедонам
    Розї нестам
69 Шумо кадом вазифаро ишѓол кардаед?  
    Роњбарї
    Ѓайри роњбарї
70 Ташкилоте, ки шумо кор мекунед чи ном дорад?  
     

 

 Яндекс.Метрика